Oferta - Kiszonkarstwo - nasiona kukurydzy

DOMMI

DOMMI


   SILLMULATOR PRO line   

średniowczesny mieszaniec trójliniowy o ziarnie typu flint-dent, na wysokiej jakości kiszonki –
FAO 240

superkiszonka dla wyższej produkcji mleka

dodatkowe 950 litrów mleka albo 107 kg żywca z każdego hektara

odmiana

 • zwiększa wydajność mleczną o 950 l/h
 • wysokie, bogato ulistnione rośliny
 • przedłużony stay green
 • wysokoenergetyczna – duży udział ziarna
 • wysoki wigor
 • odporna na wyleganie
 • dobra tolerancja na chłody

wskazania:
– na wszystkie gleby
– zalecana obsada: 80.000 szt./ha

Rośliny wysokie. MTZ – 275 g. Kolby typu flex, 30 ziaren w rzędzie, 14 rzędów w kolbie.
Wg badań przeprowadzonych we Francji, zbilansowana ilość świeżej masy z ha i jakości uzyskiwanej kiszonki umożliwia obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie dochodów gospodarstwa mlecznego poprzez zwiększenie produkcji o 950 l/ha.
Jedna z odmian wytypowanych, po wnikliwych badaniach polowych wielu odmian, na 2019 rok do GR Wiejkowo w zachodniopomorskim (1.700 ha). Decydującym kryterium wyboru była masa ziarna oraz masa zielona.
Intensywny wigor początkowy i dobra tolerancja na chłody stwarza możliwość wcześniejszych siewów. Odmiana stabilna, bez skłonności do wylegania nawet przy opóźnionych zbiorach. Dobra zdrowotność roślin od siewów do końca wegetacji. Wysokie, bogato ulistnione rośliny tworzące dużą masę. Przedłużona zieloność roślin (cecha stay green) i utrzymująca się obfita masa liściowa są wyraźnie widoczne nawet po pierwszych przymrozkach. Wysokie parametry jakościowe kiszonki, w tym zawartość wysokoenergetycznej skrobi są osiągane dzięki dużemu udziałowi ziarna w ogólnej masie kiszonki.

strawność włókna * * * * * * * * *
wczesny wigor * * * * * * * * *
tolerancja na wyleganie:
wczesne * * * * * * * * *
przed zbiorem * * * * * * * * *
stay green * * * * * * * * *
tolerancja na choroby:
fuzarium kolb * * * * * * * * *
głownia kukurydzy * * * * * * * * *
antraknoza * * * * * * * * *
helminthosporium * * * * * * * * *
bezpieczeństwo żywieniowe * * * * * * * * *

FORSILI

FORSILI


   SILLMULATOR PRO line   

średniopóźny mieszaniec, znakomity na kiszonkę z wysoką energią i dużym udziałem ziarna –
o ziarnie typu flint – FAO 270

na każdą glebę – także V klasy

 • bardzo wysoki potencjał plonowania zielonej masy, kolb i ziarna
 • wysokie, silnie ulistnione rośliny
 • bardzo dobry stay green
 • bardzo duża dawka energii
 • mniejsze ryzyko zakwaszenia żwacza.

wskazania:
– specjalna odmiana do zakiszania ziarna w rękawach
– rekomendowana na gleby od kl. I do IVa oraz IVb do V pod warunkiem utrzymania gleb w dobrej kulturze rolnej
– zalecana obsada 76 tys. – 86 tys. szt./ha

jedna z nielicznych odmian w grupie średniopóźnej o ziarnie typu flint; ziarno typu flint w znacznym stopniu ogranicza ryzyko wystąpnienia kwasicy.

wczesny wigor * * * * * * * * *
tolerancja na wyleganie:
wczesne * * * * * * * * *
przed zbiorem * * * * * * * * *
stay green * * * * * * * * *
tolerancja na choroby:
fuzarium kolb * * * * * * * * *
głownia kukurydzy * * * * * * * * *
helminthosporium * * * * * * * * *

SIRIANI

SIRIANI


   SILLMULATOR PRO line   

środniopóźny mieszaniec trójliniowy o uniwersalnym przeznaczeniu, o ziarnie typu flint-dent –
FAO 260

wybitnie wysoki plon zielonej i suchej masy i energii

odmiana

 • wysokie rośliny o mocnej budowie i bogatym ulistnieniu
 • wysoka tolerancja na wiosenne chłody i niesprzyjające warunki
 • intensywny rozwój wiosenny młodych roślin
 • mała wrażliwość na choroby grzybowe liści oraz kolb, w tym fuzariozy

wskazania:
– przeznaczona na kiszonkę, dodatkowe przeznaczenie – ziarno
– na wszystkie gleby, toleruje gleby słabe
– zalecana obsada: 80.000 szt./ha

Rośliny wysokie. MTZ 303 g. 33 ziarna w rzędzie, 14 – 15 rzędów w kolbie. Rośliny dobrze ulistnione, o mocnej budowie, bez skłonności do wylegania.

wczesny wigor * * * * * * * * *
tolerancja na wyleganie:
wczesne * * * * * * * * *
przed zbiorem * * * * * * * * *
tolerancja na choroby:
helmintosporium * * * * * * * * *
głownia kukurydzy * * * * * * * * *

SAROLTA

SAROLTA


   SILLMULATOR PRO line   

mieszaniec trójliniowy, uniwersalny, o ziarnie typu flint-dent –
FAO 280

na wiosenne przymrozki i letnie posuchy

 • rośliny wysokie
 • duży plon zielonej masy
 • duży plon ziarna – masa 1.000 nasion 325 – 330 g
 • odporna na przymrozki i chłody wiosenne
 • dobrze znosi braki wody i wysokie temperatury
 • dobra adaptacja do warunków glebowo-pogodowych
 • wysoka odporność na choroby – fuzariozę i głownię
 • szybki rozwój roślin w początkowym okresie wzrostu

wskazania:
– zalecana obsada
na kiszonkę: 75 tys. szt./ha
na ziarno: 65 tys. szt./ha

zawartość białka: 9,2 – 9,5 %
zawartość skrobi: 70 – 73 %

202 tk GRENADIER

202 tk GRENADIER


   SILLMULATOR PRO line   

mieszaniec czteroliniowy DC – double-cross zalecany na kiszonkę o ziarnie typu semi-dent –
FAO 220

wybitne cechy użytkowe – krzyżówka dwóch mieszańców

 • mocne, wysokie rośliny – wysoki plon
 • pozytywnie reaguje na precyzyjny, wyrównany siew z obsadą 70 – 85 tys. ziaren
 • szybki start wiosną, niewrażliwa na chłody wiosenne i przymrozki
 • świetna adaptacja do warunków stresowych: wysokie temperatury i okresowe susze
 • wysoka odporność na choroby.

wskazania:
– polecana na gleby lekkie
– zadawalająco plonuje w trudnych warunkach glebowych
– zalecana obsada:
na kiszonkę: 80 – 85 tys. szt./ha
na ziarno: 70 – 75 tys. szt./ha

Kukurydza przeznaczona na kiszonkę, dodatkowe przeznaczenie – ziarno.
plon z ha na kiszonkę do 60 ton
plon ziarna suchego 11 – 11,5 t
waga 1000 ziaren: 300 – 310 g

tolerancja na wyleganie * * * * * * * * *
odporność na suszę * * * * * * * * *
oddawanie wody * * * * * * * * *

ZEZARIUS

ZEZARIUS


   SILLMULATOR PRO line   

średniowczesny mieszaniec kiszonkowy –
FAO 240

zwycięska kampania

 • wysoki plon
 • dobra strawność
 • na gleby średnie i lekkie
 • wysoka zawartość suchej masy
 • kapitalna odporność i tolerancja
 • duży plon kolb
 • duża dawka energii
 • dobry, wczesny wigor
 • wczesna dojrzałość

wskazania:
– szczególnie przydatny do uprawy na glebach średnich i lekkich

Zesarius charakteryzuje się specjalnie dobranymi cechami hodowlanymi – strawność całych roślin jest wysoka, co w połączeniu z wysokim plonem kolb daje doskonałą kiszonkę dla krów wysokomlecznych.

przydatność na kiszonkę * * * * * * * * *
przydatność na gleby * * * * * * * * *
sucha masa * * * * * * * * *
ziarno * * * * * * * * *
rozwój roślin:
wigor * * * * * * * * *
wysokość roślin * * * * * * * * *
jakość:
strawność * * * * * * * * *
energetyczność * * * * * * * * *
odporność na...
zgorzel podstawy łodygi * * * * * * * * *
wyleganie * * * * * * * * *
fuzarium łodyg * * * * * * * * *
głownia kukurydzy * * * * * * * * *

nawozy dolistne

GROW MAIZE

GROW MAIZE

   ∗∗∗∗∗

   TOPPRODUKT

wieloskładnikowy nawóz dolistny do kukurydzy

wyższy plon kukurydzy

 • niezbędny w intensywnej uprawie
 • zbilansowany skład
 • szybka absorpcja
 • znakomita rozpuszczalność

zawiera specjalne receptury:
 • stymulant korzenia „root factor”
 • duża odporność na choroby grzybowe
 • suplementarna dawka fosforu „X-tra Fosfor”

wskazania:

dla kukurydzy stosować dwukrotnie, w fazie 4 – 5 liści oraz w fazie 6 – 8 liści

zaleca się do jednego z oprysków zastosować dodatkowo stymulator Humus MAIZE.

Miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn) i cynk (Zn) schelatowane przy pomocy kwasu wersenowego EDTA sprawiają, że mikroelementy są dłużej dostępne dla roślin i nie ulegają uwstecznieniu do form niedostępnych.
Niewystarczająca ilość składników pokarmowych w glebie we wczesnych fazach rozwoju kukurydzy powoduje zahamowanie wzrostu. Dodatkowymi czynnikami pogłębiającymi niedobory składników dostarczanych przez korzenie są niekorzystne warunki atmosferyczne (np. niskie temperatury lub susza) oraz niewłaściwy odczyn gleby.
Szczególnie niekorzystne są niedobory fosforu, bezpośrednio związanego z wielkością plonu. W warunkach stresowych nawożenie główne (doglebowe) kukurydzy nie jest efektywne.
Dlatego nawożenie dolistne jest konieczne i stało się standardem w profesjonalnej uprawie kukurydzy


worek 5 kg

Humus MAIZE

Humus MAIZE

humusowy nawóz dolistny i doglebowy do kukurydzy

wsparcie w uprawie kukurydzy

 • stymulacja wzrostu
 • wyższa pojemność wodna gleby – zmniejszenie skutków suszy
 • lepsza kondycja i odporność na stresy i szkodniki
 • lepsza przyswajalność fosforu, magnezu, żelaza i cynku
 • lepsza jakość plonu – wyższa wartość odżywcza
 • stymulant korzenia „root factor”

wskazania:

zaleca się stosować w uprawie kukurydzy

- doglebowo – opryskiwać zaraz po siewie, razem z herbicydem. W przypadku suchej wiosny opryskać na glebę przed siewem i wymieszać na głębokość do 15 cm.

- dolistnie - wykonać oprysk razem z nawozem dolistnym Grow MAIZE w fazie 4 – 5 liści lub w fazie 5 – 8 liści

humus (kwasy humusowe):

- stymulacja wzrostu i rozwoju roślin (intensyfikacja oddychania i fotosyntezy, przyspieszenie podziału komórek, organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych i stymulatory enzymów roślinnych)

- wyższa pojemność wodna gleby – zmniejszenie skutków suszy (szczególnie w lekkich glebach piaszczystych). Kwasy fulwowe i huminowe są doskonałym „lepiszczem”, łączącym koloidy glebowe, tworząc strukturę gruzełkowatą – korzystne zarówno dla gleb piaszczystych (zwiększenie sorpcyjności), jak i ciężkich (napowietrzenie i rozluźnienie)

- składniki pokarmowe nie ulegają wymywaniu i są zatrzymywane w warstwie ornej gleby

- napowietrzenie i zwiększona sorpcyjność gleb stymuluje rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych. Wysoka aktywność biologiczna ma duże znaczenie dla ograniczenia stopnia zmęczenia gleby, szczególnie w intensywnej produkcji

- działanie fitosanitarne w stosunku do mikroorganizmów chorobotwórczych

– lepsza kondycja i odporność roślin na stresy – wpływ na aktywność hormonalną determinujący reakcje obronne (susza, niskie temperatury)

- wyższa naturalna odporność roślin na choroby i szkodniki

- obniżenie aktywności metali ciężkich w glebie – ograniczenie ich pobierania przez rośliny

lepszy metabolizm azotu, przy jednoczesnym zapobieganiu tworzeniu azotanów – zwiększenie efektywności wykorzystania azotu z nawozów (zmniejszenie koniecznej dawki nawozów)

- zwiększenie przyswajalności fosforu, magnezu, żelaza i cynku

- chitozan (aktywator wielu enzymów)

- lepsze cechy jakościowe plonów roślin – wyższa wartość odżywcza

- poprawa działania błon komórkowych

- absorbowanie i zmniejszenie aktywności substancji szkodliwych, ograniczenie rozwoju patogenów

- regulacja pH

worek 5kg

forLEAF

forLEAF

wieloskładnikowy nawóz dolistny do kukurydzy, użytków zielonych i innych upraw

dla liści i całej rośliny

 • szybszy wzrost
 • zrównoważona wegetacja
 • dobre ukorzenienie

wskazania:

- kukurydza w fazie 4 – 5 liści oraz w fazie 6 – 8 liści

- użytki zielone po ruszeniu wegetacji

- zboża jesienią od fazy 3 liści i wiosną w pełni krzewienia, oraz w fazie strzelania w źdźbło

- ziemniaki przed kwitnieniem (dwukrotnie)

- rzepak jesienią w fazie 4 – 6 liści, wiosną po ruszeniu wegetacji, oraz w fazie zielonego pąka

- buraki cukrowe w fazie 4 – 6 liści i przed zwarciem międzyrzędzi

- słonecznik w fazie 4 – 6 liści

- warzywa w fazie intensywnego wzrostu

- drzewa i krzewy owocowe do początkowego rozwoju owoców (2 – 3 zabiegi co 14 dni)

Zrównoważony nawóz dolistny wyspecjalizowany do stosowania w uprawie kukurydzy. Wspomaga wzrost i wpływa korzystnie na ukorzenienie roślin, co bezpośrednio skutkuje wyższym plonem.

Miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn) i cynk (Zn) schelatowane przy pomocy kwasu wersenowego EDTA sprawiają, że mikroelementy są dłużej dostępne dla roślin i nie ulegają uwstecznieniu do form niedostępnych.

Nawożenie dolistne jest konieczne i stało się standardem w profesjonalnej uprawie.

W przypadku kukurydzy zaleca się, by do jednego z oprysków zastosować dodatkowo stymulator Humus MAIZE.


worek 5 kg

e-mail: topmleko@topmleko.pl